"เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่
ฝั่งตะวันตกของสนามบินสุวรรณภูมิ บนพื้นที่กว่า 413 ไร่
โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านพาณิชยกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเข้าและส่งออก เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร (one stop service) และอาศัยความได้เปรียบของสถานที่ตั้งที่อยู่ภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งถือเป็นเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งเดียวของประเทศไทย
 
 
  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

  การขอเข้าประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  การขอเช่าสำนักงาน สำหรับบริษัทการบินที่ประสงค์จะขอเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ขอบเขตของงาน ออกแบบและก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  แอร์พอร์ต ลีมูซีน (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ด้วยรถยนต์หลากหลายประเภท  

ติดต่อสอบถาม Call Center 1722, 66(0)2132-1888

  เขตปลอดอากร  เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ

  E-Document โครงการนำร่องการให้บริการจัดเก็บข้อมูลประกอบใบขนสินค้า

 
 EXTERNAL LINKS TO NEWS, EVENTS, ARTICLES, AND OTHER TRENDS
      Air Logistics/ Freight/ Trades/ Supply Chains
    KEEP TRACK OF THE AEC
  ท่าเรือไทยใน AEC  LOGISTICS CORNER, logisticscorner.com
  ASEAN ECONOMIC COMMUNITY / CHINA   The Nation, nationmultimedia.com/aec
  AEC NEWS ALERTS ข่าวเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, dtn.go.th
 
 
    BUSINESS AND LOGISTICS ARTICLES
 
 
    LINK TO WORLD BUSINESS/ ECONOMY/ TRADING
  BBC News: Asia Business News bbcnews.com
↑ go to top   
 
  วารสารภายในเขตปลอดอากร 
  ก้าวสู้ปีแห่งการเป็นประชาคมอาเซียน
  สถานการณ์การค้างาช้างค้ามชาติ
 
  บริการของเขตปลอดอากร 
คลังสินค้าส่วนกลาง
Agent Warehouse 4 SAFZ Cargo Center
 
SAFZ Transport บริการรถบรรทุกขนส่ง
(เฉพาะภายในเขตปลอดอากร ทสภ.)
 
  พื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้า (VAA)
 เป็นพื้นที่ภายในเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่...
 
  ดาวโหลดฟอร์มเอกสารต่างๆ

ฟอร์มขอทำบัตรต่างๆ (ชนิดชั่วคราว)

 
ASSOCIATE WELCOMES IN
The logging links to Free Zone Management System
 
 Log in to FZMS
   คู่มือ ACCS-FZMS (.PDF)
 
  LATEST AIR CARGO
 
 
  One stop service was made possible through the strong support from government agencies,
comprising :
  1. Customs Department
2. BOI (Board of Investment Promotion
3. Department of Fisheries
4. Department of Live Stock Development
5. Department of Agriculture
6. National Park, Wildlife and Plant
Conservation Department
7. Food and Drug Administration
8. Department of Foreign Trade
 
 
Free Zone Operator © 2006-2012